Mšenské a Jestřebické pokličky a kokořínské údolí

Mšenské a Jestřebické pokličky  a kokořínské údolí        

50°27'19.436"N, 14°35'20.096"E          50°27'47.690"N, 14°35'10.442"E

 V období mezozoika (druhohor) v  oblasti české křídové pánve (oblast od Prahy do severních a východních Čech) se rozkládalo mělké a teplé křídové moře. Na Kokořínsku, v období turonu (před 90 – 87 mil. lety), na podstatně starší horniny (neoproterozoikum, 600 mil. let a mladší paleozoikum 320 mil.let), sedimentovaly, v poměrně mělkém moři, klastické sedimenty typu pískovců, vápnitých pískovců a slepenců, tzv. jizerské souvrství. Celková současná mocnost souvrství na Kokořínsku činí 260 – 300 m hornin (původně až 400 m). Po regresi (ústupu) moře byly tyto horniny erodovány a denudovány. V období terciéru (třetihory, 65 – 2 mil. let) došlo v českém masívu, vlivem horotvoných procesů alpínského vrásnění, k rozsáhlé vulkanické činnosti. Během této doby došlo v severní oblasti Kokořínska ke vzniku několika výbušných vulkánů, ze kterých se do současnosti zachovaly pouze přívodní kanály a které tvoří výrazné vulkanické homole v krajině. Vlastní struskové vulkány byly již dávno erodovány a sneseny. Avšak v době jejich činnosti docházelo ve vrstvách podložních pískovců ke vzniku roztoků z magmatu, které bylo bohaté na železité sloučeniny. Tyto roztoky proudily porézními vrstvami pískovců a po vysrážení za  sebou nechávaly inkrustované vrstvy železitými sloučeninami (goethit, lepidokrokit, hematit - vytvářejí výplň mezi křemennými zrny). Tyto vrstvy pískovců se vyznačují podstatně vyšší tvrdostí a odolností proti erozi než vrstvy, které se nacházejí v souvrství níže (např. pískovce s vápnitým tmelem). Na konci třetihor je Kokořínsko tvořeno jednolitou deskou (bez výrazných zlomů a poklesů), která nebyla rozlámána tektonickými pohyby, ale byla pouze mírně ukloněna k jihu. Vytvořila se mělká říční síť (Liběchovka a Pšovka), která odvodňovala Kokořínsko směrem k západu do řeky Labe (viz digitální reliéf mapy Kokořínska s říčními údolími). Ke konci terciéru a hlavně v kvartéru (čtvrtohory) došlo vlivem střídání chladných a teplejších období, v období glaciálů a interglaciálů, k zaříznutí říčních údolí do větších hloubek a tím odolnější horniny výrazněji vystoupily a vytvořily údolní reliéf pískovcových skal a věží. Průsakem vody do trhlin v pískovcích a následným působením mrazu se vytvořily trhliny, které se neustále zvětšovaly, až vznikla celá skalní města a mnoho dalších tvarů současného skalního reliéfu. Mšenské a Jestřebické pokličky vznikly selektivním zvětráváním vrstev pískovců. Vrstvy inkrustované železitými sloučeninami erodují mrazem, větrem i vodou podstatně pomaleji než spodní měkké vrstvy pískovců s vápnitým tmelem. Tím získávají skalní pokličky krásný tvar pískovcové věže vysoké až 15 metrů s rezavě červenou pokličkou v horní partii útvaru (viz obr.). Samozřejmě, že tento stav je přechodný, geologické procesy neustále probíhají a tak v budoucnu (několik desítek tisíc let) ztenčený sloup erozí váhu pokličky již neunese a dojde k jejímu zřícení.                                                                                                                            Pěkně vyvinuté skalní útvary na pískovcích jsou voštiny. Ty vznikají solným zvětráváním. Voda vsakující se do pískovcového masívu rozpouští obsažené minerály a ty potom na povrchu při odpařování vody krystalizují mezi zrnky pískovce. Jedná se především o sádrovec, který zvětšováním krystalů rozvolňuje povrchovou vrstvu pískovce a ta se potom rozpadá a vytváří charakteristické „plástve“ – voštiny.

Obecně – pískovcová skalní města a různé další pískovcové útvary mají z geologického hlediska velmi krátké trvání – několik desítek až stovek tisíc let.

 

Mšenské pokličky - celkový pohled
Mšenské pokličky - celkový pohled
Kokořínské pokličky a kokořínské údolí - hrad Kokořín, původní hrad postaven po roce 1320, pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé, současná novogotická úprava z let 1911 - 1916
Kokořínské pokličky a kokořínské údolí - hrad Kokořín, původní hrad postaven po roce 1320, pražským purkrabím Hynkem Berkou z Dubé, současná novogotická úprava z let 1911 - 1916
Kokořínské pokličky a kokořínské údolí - digitální model reliéfu, 1- řeka Labe, 2 - přívodní sopouchy neogénních vulkánů, 3 - celistvá kokořínská deska s hluboce zaříznutými údolími Pšovky a Liběchovky, www.mapy.geology.cz
Kokořínské pokličky a kokořínské údolí - digitální model reliéfu, 1- řeka Labe, 2 - přívodní sopouchy neogénních vulkánů, 3 - celistvá kokořínská deska s hluboce zaříznutými údolími Pšovky a Liběchovky, www.mapy.geology.cz
Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - pohled zespodu
Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - pohled zespodu
Kokořínské pokličky - Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - pohled zespodu
Kokořínské pokličky - Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - pohled zespodu
Kokořínské pokličky - Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - detail
Kokořínské pokličky - Mšenské pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - detail
Kokořínské pokličky - Mšenské pokličky - schéma vzniku a postupné destrukce v průběhu geologického času
Kokořínské pokličky - Mšenské pokličky - schéma vzniku a postupné destrukce v průběhu geologického času
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - detail
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - detail
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - detail
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem - detail
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Jestřebické pokličky - pevná poklička inkrustovaná sloučeninami železa a rozpadající se pískovec s vápnitým tmelem
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - Obří hlava a žába
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - Obří hlava a žába
Kokořínské údolí - pískovcový útvar v údolí
Kokořínské údolí - pískovcový útvar v údolí
Kokořínské údolí - pískovcový blok s voštinami oddělující se od maívu
Kokořínské údolí - pískovcový blok s voštinami oddělující se od maívu
Kokořínské údolí - pískovcový útvar
Kokořínské údolí - pískovcový útvar
Kokořínské údolí - pískovcový útvar
Kokořínské údolí - pískovcový útvar
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - selektivní zvětrávaní měkčích vrstev, přesýpací hodiny, skalní dutiny v měkčích vrstvách pískovce
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - selektivní zvětrávaní měkčích vrstev, přesýpací hodiny, skalní dutiny v měkčích vrstvách pískovce
Kokořínské údolí - pískovcový útvary
Kokořínské údolí - pískovcový útvary
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - selektivní zvětrávaní měkčích vrstev, přesýpací hodiny, skalní dutiny
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - selektivní zvětrávaní měkčích vrstev, přesýpací hodiny, skalní dutiny
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - v horní části dvě římsy z inkrustovaného pískovce oddělené žlutavým pískovcem
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - v horní části dvě římsy z inkrustovaného pískovce oddělené žlutavým pískovcem
Kokořínské údolí - Průsečná skála - vytesaná švédskými vojáky za třicetileté války pro lepší průjezd k nedalekému tábořišti
Kokořínské údolí - Průsečná skála - vytesaná švédskými vojáky za třicetileté války pro lepší průjezd k nedalekému tábořišti
Kokořínské údolí - pískovcový útvar u rybníka Harasov s vytesaným skalním obydlím
Kokořínské údolí - pískovcový útvar u rybníka Harasov s vytesaným skalním obydlím
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - selektivní zvětrávání měkčích vrstev
Kokořínské údolí - pískovcový útvar - selektivní zvětrávání měkčích vrstev
Kokořínské údolí - krásné staré roubené stavení
Kokořínské údolí - krásné staré roubené stavení
Kokořínské údolí - pískovcový útvar s voštinami
Kokořínské údolí - pískovcový útvar s voštinami
Kokořínské údolí - pískovcový útvar s voštinami - detail
Kokořínské údolí - pískovcový útvar s voštinami - detail
Kokořínské údolí - voštiny - solné zvětrávání, voda vsakující se do pískovce rozpouští minerály, které na povrchu při odpařování vody krystalizují mezi zrnky pískovce, které rozvolňují a vznikají charakteristické "plástve" - voštiny
Kokořínské údolí - voštiny - solné zvětrávání, voda vsakující se do pískovce rozpouští minerály, které na povrchu při odpařování vody krystalizují mezi zrnky pískovce, které rozvolňují a vznikají charakteristické "plástve" - voštiny
Kokořínské údolí - Boží muka vytesaná do pískovcového masívu
Kokořínské údolí - Boží muka vytesaná do pískovcového masívu