Ovčín u Radnic

Ovčín u Radnic     49°50'47.232"N, 13°36'29.215"E

Ovčín je světově unikátní geologická a především paleontologická lokalita, která se nachází v opuštěném a částečně zatopeném černouhelném povrchovém dole. Ve východní stěně dolu vychází na povrch radnická černouhelná sloj, která je zde přerušena vrstvou jílovitých tufů ze sopečné erupce z vulkanického centra (supervulkán) na pomezí Čech a Saska (Krušné hory) – teplicko – altenberská kaldera (18 x 35 km). Vulkanická erupce před 312 mil. lety v paleozoiku, resp. v karbonu vychrlila značné množství sopečného prachu a popela, který pokryl celou oblast severních a západních Čech zhruba metrovou vrstvou sopečného popela. Došlo k zasypání a zakonzervování celé oblasti i s černouhelnými močály. Následně voda přinesla do močálu další splavený popel a ten vytvořil až 10 m mocnou vrstvu. Tím došlo k zachování celého tropického karbonského pralesa – „prvohorní karbonské Pompeje".

V Ovčíně se nacházejí karbonské fosílie flóry a fauny na místě, kde tyto rostliny skutečně v historii rostly a zahynuly, včetně jejich vzájemných ekologických vztahů v oblasti uhlotvorného močálu před 312 milióny let – tím je tato lokalita světově unikátní. Původní vegetace karbonského pralesa je právě v tomto vulkanickém popelu pohřbena přímo v místě svého růstu (in situ). Navíc rozhraní uhlotvorné a tufitové vrstvy je mělko pod povrchem, pouze cca 7 m. Jiné lokality mají většinou rostlinné a živočišné zbytky přeplavené, které se nacházejí hluboko pod povrchem (desítky až stovky metrů) a tudíž nevypovídající o vzájemných vztazích (vzdálenosti jednotlivých přesliček a plavuní, velikost a rozmístění podrostu z kapradin apod.) v rostoucím pralese a jsou těžko dosažitelné. Na Ovčíně se našly zkamenělé plavuně a přesličky ve stojaté poloze, tak jak zahynuly, zasypány vulkanickým popelem, dále se zde našlo křídlo vážky o délce 25 cm a pavouk o velikosti 2 cm, unikátem též byly zkamenělé stopy po plavání ryb a pohybu krytolebců na dně jezera – ichnofosílie.

Do léta 2007 zde bylo popsáno 22 biologických druhů rostlin (kapradin, plavuní a přesliček), ale vědci (Dr. Pšenička, Dr. Opluštil) předpokládají, že druhů zde bude objeveno mnohem více. Vedle tohoto se v oblasti nacházejí jedny z největších exemplářů některých rostlin, které byly kdy na světě odhaleny. V lomu se těžilo černé uhlí od roku 1979 do roku 1987.

 

 

Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - pohled na výchoz vrstev
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - pohled na výchoz vrstev
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - ronové rýhy v tufech a černém uhlí
Ovčín u Radnic - východní stěna lomu - ronové rýhy v tufech a černém uhlí
Ovčín u Radnic - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů - detail vrstev
Ovčín u Radnic - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů - detail vrstev
Ovčín u Radnic - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů - detail vrstev
Ovčín u Radnic - černouhelná radnická sloj a vrstvy jílovitých tufů - detail vrstev
Ovčín u Radnic - foto Google Earth - letecký pohled na lokalitu
Ovčín u Radnic - foto Google Earth - letecký pohled na lokalitu