České granáty - Linhorka v Českém středohoří

České granáty – Linhorka v Českém středohoří             50°28'46.9"N, 13°53'27.1"E

 

Mezi obcemi Leská a Staré se nachází nevýrazný vegetací zarostlý pahorek. Je to jedno z míst, kde se v Čechách nacházejí české granáty (pyropy). Tento pahorek je pozůstatkem vulkánu maarového typu. Přívodní kanál (diatréma) je vyplněna brekcíí ve které se tyto české granáty nacházejí. Ale vezměme to od začátku. V období třetihor (neogén) probíhala v této části českého masívu mohutná vulkanická činnost. Ta byla odezvou na silnou saxonskou tektoniku (působení tlaku z jihu v důsledku alpínského vrásnění), kdy parovina českého masívu byla rozlámána a vznikly hluboké tektonické zlomy podél kterých vystupovalo žhavé magma k povrchu. Kromě mnoha výlevů láv a vzniku velkého množství  stratovulkánů, vulkánů strombolského typu a intruzí podpovrchových magmatických těles, vzniklo i mnoho vulkánů maarového typu. Jedná se většinou o jednorázovou erupci, kdy magma vystupující ze zemského pláště nebo kůry, přijde do kontaktu s vrstvami zvodnělých sedimentů. Vzhledem k tomu, že většina Českého středohoří se rozkládá na druhohorních sedimentech křídového moře (stáří hornin cca 90 mil.let), které jsou tvořeny pískovci a málo propustnými jílovci (opuka), vznikají příhodné podmínky pro akumulaci vody v těchto vrstvách. Pokud do těchto vrstvev pronikne žhavé čedičové magma dojde k šokové přeměně vody v páru (z jednoho litru vody vznikne 600 až 1000 litrů přehřáté páry – dle vnějších podmínek), která prudce expanduje a způsobí tzv. freatomagmatický výbuch (viz schéma níže). V místě výbuchu dojde k vytvoření velmi hlubokého kráteru trychtýřovitého tvaru (několik set metrů). Po explozi do kráteru napadají zpět horniny, které tvořily vrstvy hornin před explozí a stejně tak napadá zpět popel a vulkanoklastika vzniklé při explozi vlastní čedičové lávy – této směsi hornin říkáme brekcie. A právě jedna z metamorfovaných hornin uložených hluboko v podloží se nazývá serpentinizovaný peridotit ve kterém vykrystalizovaly české granáty při vysokých teplotách a tlacích před několika sty milióny lety. Tato hornina s pyropy, rozdrcená výbuchem maaru před cca 10 mil. lety, se stala součástí komínové brekcie. Vzhledem k tomu, že okolní druhohorní horniny jsou poměrně měkké a rychle zvětrávají došlo od doby vzniku maaru Linhorka k jeho erozi a odnosu pyroponosné brekcie do okolí. Jinak řečeno původní povrch před 10 mil. lety s maarem byl více než o 300 m vyšší než je dnes. Takže objem zvětralého maaru je velký a české granáty byly rozneseny do širokého okolí. Můžeme je sbírat po okolních polích nebo je rýžovat v potoce Granátka (na mapách název Žejdlík) pod vrchem Kuzov. 

Pyrop má chemické složení  Mg3Al2(SiO4)3 a jeho temně červené zbarvení je způsobeno příměsí chrómu. Je velmi tvrdý a odolný proti zvětrávání. Běžně se dají najít pyropy o velikosti 1 až 4 mm.

 

Linhorka - český granát (pyrop) - nasbíráno a vyrýžováno v okolí Linhorky - největší pyrop 4 mm
Linhorka - český granát (pyrop) - nasbíráno a vyrýžováno v okolí Linhorky - největší pyrop 4 mm
Linhorka - český granát (pyrop) - situace na mapě - www.mapy.cz
Linhorka - český granát (pyrop) - situace na mapě - www.mapy.cz
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky z obce Leská v zimě - bez vegetace
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky z obce Leská v zimě - bez vegetace
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky z obce Leská v zimě - bez vegetace
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky z obce Leská v zimě - bez vegetace
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky od úpatí na podzim
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky od úpatí na podzim
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky od severozápadu
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek Linhorky od severozápadu
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek otevřený zářezem
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na pahorek otevřený zářezem
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na vrstvy tufů a xenolity - původní maar byl o 200 až 300 m vyšší
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na vrstvy tufů a xenolity - původní maar byl o 200 až 300 m vyšší
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na vrstvy tufů a drobné xenolity, bílé vrstvy je druhotná cementace minerálů rozpuštěných vodními roztoky
Linhorka - český granát (pyrop) - pohled na vrstvy tufů a drobné xenolity, bílé vrstvy je druhotná cementace minerálů rozpuštěných vodními roztoky
Linhorka - český granát (pyrop) - nalezený hydrotermálně metamorfovaný xenolit serpentinitu s pyropy na Linhorce - velikost vzorku 3 x 2 cm
Linhorka - český granát (pyrop) - nalezený hydrotermálně metamorfovaný xenolit serpentinitu s pyropy na Linhorce - velikost vzorku 3 x 2 cm
Linhorka - český granát (pyrop) - schéma diatrémy Linhorka, geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol.
Linhorka - český granát (pyrop) - schéma diatrémy Linhorka, geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol.
Linhorka - český granát (pyrop) - vrtné jádro a serpentinit s pyropy z diatrémy Linhorka - geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol.
Linhorka - český granát (pyrop) - vrtné jádro a serpentinit s pyropy z diatrémy Linhorka - geologický vrt ze 60. let 20 století - z knihy Geologická minulost České republiky, autor Ivo Chlupáč a kol.
Linhorka - schéma průběhu erupce maaru - z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D.
Linhorka - schéma průběhu erupce maaru - z knihy Za sopkami po Čechách, autor Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D.