Blšanský vrch u Loun

Blšanský chlum u Loun     50°20'48.902"N, 13°50'26.531"E

 

Geologická historie této oblasti je velmi pestrá. Na velmi staré horniny z konce starohor (před více než 600 mil. lety) sedimentovaly v jezerech a močálech postupně horniny paleozoika (prvohor) a po jejich dlouhodobé erozi a denudaci, v době poslední mohutné mořské záplavy v období křídy (druhohory - před cca 90 mil. lety), se zde usazovaly klastické sedimenty v podobě pískovců, slepenců a později sedimenty hlubšího moře jako jsou slínovce, jílovce (opuky) a prachovce. Potom došlo, díky zvyšujícímu se tektonickému tlaku na český masív, k regresi (ústupu) moře. Během terciéru (třetihor) proběhlo zatím poslední mohutné vrásnění (alpínské). Deska českého masívu byla pod tlakem z jihu (africký kontinent) částečně vyzdvižena a následně rozlámána (saxonská tektonika). Jednotlivé bloky se postupně zaklesávaly (např. ohárecký rift) a nebo byly vyzdviženy (často stovky až tisíce metrů). Do těchto hlubokých zlomů pronikalo žhavotekuté magma a vytvářelo postupně mohutné vulkanické České středohoří, komplex vulkánů Doupovské hory a mnoho menších vulkánů a průniků magmatu ve středních, západních a severních Čechách. To je případ i zdejší lokality - Blšanského chlumu (293 m.n.m.) a Malého chlumu (283 m.n.m.). Vulkanologové jsou přesvědčení, že před cca 25 mil. lety (třetihory, paleogén – neogén), zde došlo k malé tzv. liniové erupci, tzn. že se otevřelo několik malých sopečných jícnů v linii pravděpodobného zlomu. Tím byl vytvořen pás (délka cca 1 km) několika menších  vulkánů  (např. na Islandu v minulosti vznikla liniová erupce v délce až 26 km). Vyvřelou horninou je šedočerný bazaltoid (čedič), který obsahuje živce, pyroxeny, augit, amfibol, někdy také olivín a neobsahuje křemen nebo jeho minimum. Čedič je jemnozrnná výlevná (efuzivní) tekutá hornina, která při tuhnutí vytváří při vhodných podmínkách sloupcovou odlučnost. V bývalém lomu, který fungoval do 30. let 20.století, je tato sloupcová odlučnost krásně odkryta a je vidět, jak postupně vznikla ve směrech přívodních drah (diatrém) jednotlivých sopouchů zdejšího vulkánu. Vlastní vulkán, tvořený pyroklastiky a lávovými proudy, se nacházel vysoko nad současným vrcholem čedičové skály (200 až 300m) a byl v minulých desítkách miliónech let silně erodován a postupně snesen. Vlastní čedičový kamýk byl, díky své tvrdosti a odolnosti proti zvětrávání, vypreparován z okolních, podstatně měkčích hornin druhohorního stáří (jílovce, slínovce, prachovce). Na Blšanském chlumu dochází při erozi ke kulovitému rozpadu čediče.

V blízkosti vulkánu bylo v dobách socialismu vojenské cvičiště. Takže zde můžete najít pomalu zarůstající okopy pro tanky a pěchotu. V současnosti v jeho blízkosti vyrůstá nový stavební obvod pro několik desítek rodinných domů.

 

Blšanský chlum - v lomu odkrytá sloupcová odlučnost bazaltu
Blšanský chlum - v lomu odkrytá sloupcová odlučnost bazaltu
Blšanský chlum - v lomu odkrytá sloupcová odlučnost bazaltu
Blšanský chlum - v lomu odkrytá sloupcová odlučnost bazaltu
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu, centrální vrchol - foto z dronu
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu, centrální vrchol - foto z dronu
Blšanský chlum - vícesměrná sloupcová odlučnost bazaltu - foto z dronu
Blšanský chlum - vícesměrná sloupcová odlučnost bazaltu - foto z dronu
Blšanský chlum - vícesměrná sloupcová odlučnost bazaltu, sloupy bazaltu v "řezu"
Blšanský chlum - vícesměrná sloupcová odlučnost bazaltu, sloupy bazaltu v "řezu"
Blšanský chlum - centrální vrchol
Blšanský chlum - centrální vrchol
Blšanský chlum - vrchol - sloupcová odlučnost bazaltu
Blšanský chlum - vrchol - sloupcová odlučnost bazaltu
Blšanský chlum - vrchol - sloupcová odlučnost bazaltu, nepatrné mezery mezi sloupy byly druhotně v pozdější době vyhojeny křemenem, příp. kalcitem z hydrotermálních roztoků (bílé vrstvičky)
Blšanský chlum - vrchol - sloupcová odlučnost bazaltu, nepatrné mezery mezi sloupy byly druhotně v pozdější době vyhojeny křemenem, příp. kalcitem z hydrotermálních roztoků (bílé vrstvičky)
Blšanský chlum - vrchol - sloupcová odlučnost bazaltu, přívodní dráha (diatréma) bývalého vulkánu, vlevo v pozadí vrch Oblík
Blšanský chlum - vrchol - sloupcová odlučnost bazaltu, přívodní dráha (diatréma) bývalého vulkánu, vlevo v pozadí vrch Oblík
Blšanský chlum - pohled do bývalého lomu
Blšanský chlum - pohled do bývalého lomu
Blšanský chlum - pohled do bývalého lomu, na stěně jsou vidět sloupy v "řezu", v pozadí druhý vulkán Malý chlum
Blšanský chlum - pohled do bývalého lomu, na stěně jsou vidět sloupy v "řezu", v pozadí druhý vulkán Malý chlum
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - pohled ze severozápadu, přívodní dráha magmatu do bývalého vulkánu
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - pohled ze severozápadu, přívodní dráha magmatu do bývalého vulkánu
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - pohled ze severozápadu
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - pohled ze severozápadu
Blšanský chlum - pohled z jihu, za viditelnou hranou vrchu je lom
Blšanský chlum - pohled z jihu, za viditelnou hranou vrchu je lom
Blšanský chlum - pohled na druhý vulkán - Malý chlum
Blšanský chlum - pohled na druhý vulkán - Malý chlum
Blšanský chlum - pohled na druhý vulkán - Malý chlum
Blšanský chlum - pohled na druhý vulkán - Malý chlum
Blšanský chlum - bazaltoid (čedič)
Blšanský chlum - bazaltoid (čedič)
Blšanský chlum - kulovitý rozpad bazaltoidu
Blšanský chlum - kulovitý rozpad bazaltoidu
Blšanský chlum - kulovitý rozpad bazaltoidu
Blšanský chlum - kulovitý rozpad bazaltoidu
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - některé sloupy se příčně rozpadají
Blšanský chlum - sloupcová odlučnost bazaltu - některé sloupy se příčně rozpadají
Blšanský chlum - vulkanoklastika - jižní část vulkánu
Blšanský chlum - vulkanoklastika - jižní část vulkánu
Blšanský chlum - vulkanoklastika - jižní část vulkánu
Blšanský chlum - vulkanoklastika - jižní část vulkánu
Blšanský chlum - vulkanoklastika se zbytky rozpadajícího se lávového proudu - jižní část vulkánu
Blšanský chlum - vulkanoklastika se zbytky rozpadajícího se lávového proudu - jižní část vulkánu
Blšanský chlum - okop pro tank z doby socialismu
Blšanský chlum - okop pro tank z doby socialismu
Blšanský chlum - pohled od Loun
Blšanský chlum - pohled od Loun
Blšanský chlum a Malý chlum - pohled od Loun
Blšanský chlum a Malý chlum - pohled od Loun
Blšanský chlum a Malý chlum na geologické mapě - fialová barva jsou vulkány, ostatní světlé barvy sedimenty druhohorních moří až sedimenty čtvrtohor
Blšanský chlum a Malý chlum na geologické mapě - fialová barva jsou vulkány, ostatní světlé barvy sedimenty druhohorních moří až sedimenty čtvrtohor
Jak vzniká sloupcovitá odlučnost čediče? Při chladnutí magmatu (žhavé magma má vždy o 5 - 7 % větší objem než magma vychladlé) a příhodných podmínkách dochází k zmenšování objemu a vzniku pravidelných trhlin a sloupců
Jak vzniká sloupcovitá odlučnost čediče? Při chladnutí magmatu (žhavé magma má vždy o 5 - 7 % větší objem než magma vychladlé) a příhodných podmínkách dochází k zmenšování objemu a vzniku pravidelných trhlin a sloupců