Lom Hvězda u Staré Paky

Lom Hvězda u Staré Paky     50°31'39.436"N, 15°29'44.166"E

 

Již opuštěný lom, s délkou stěny asi 170 m a výškou až 25 m, je známým nalezištěm drahých kamenů, jako jsou křišťál, ametyst, záhněda, chalcedon a achát. Lom leží asi 2 km severně od Staré Paky na Staropacké hoře. V lomu jsou pěkně odkryty vulkanické horniny podkrkonošské svrchnopaleozoické pánve (prvohory - karbon – perm cca 355 - 250 mil. let). Kromě sedimentární výplně na bázi výlevu (pískovce) z období středního karbonu jsou v pánvi přítomny bazické (kyselé) vulkanity typu andezitů, dříve označované jako melafyry. Vulkanity v širším okolí lomu Hvězda se nacházejí ve formě tří rozlišitelných příkrovů uložených ve zvlněné synklinální depresi. Stratigraficky se jedná o hranici mezi vrchlabským a prosečským souvrstvím, podloží příkrovů tvoří staropacké a čistecké pískovce vrchlabského souvrství. Vulkanity pravděpodobně vznikly při freatické explozi (magma se při průniku ze zemského pláště setká se zvodnělými vrstvami v podloží a dojde k prudkému odpaření vody a expanzi vzniklé páry)  a následných výlevech lávy. Styk příkrovů je přímý a je tvořen tufity červené barvy s obsahem rozložených úlomků melafyru. Andezitoidy (melafyry) jsou šedočerné, nazelenalé nebo nafialovělé mandlovcové horniny. Typickými sekundárními (později krystalizovanými) minerály jsou chlorit, různé typy SiO2 minerálů (acháty, ametysty, záhnědy), serpentinit, kalcit a hydroxidy železa.  V nejvyšší části lomové stěny se v nadloží nachází sedimenty druhohor typu pískovců, červenohnědých slídnatých prachovců a jílovců, místy zřetelně vrstevnaté, lokálně i šikmo zvrstvené. 

 

Lom Hvězda u Staré Paky - celkový pohled - foto Městské muzeum Stará Paka
Lom Hvězda u Staré Paky - celkový pohled - foto Městské muzeum Stará Paka
Lom Hvězda u Staré Paky - lávové příkrovy andezitových hornin (dříve melafyry)
Lom Hvězda u Staré Paky - lávové příkrovy andezitových hornin (dříve melafyry)
Lom Hvězda u Staré Paky - dva oddělené lávové příkrovy andezitu
Lom Hvězda u Staré Paky - dva oddělené lávové příkrovy andezitu
Lom Hvězda u Staré Paky - dva oddělené lávové příkrovy permského stáří
Lom Hvězda u Staré Paky - dva oddělené lávové příkrovy permského stáří
Lom Hvězda - dva časově oddělené lávové proudy s patrnou červenavou vrstvou tufitů (splavený sopečný popel) z počátku druhé erupce
Lom Hvězda - dva časově oddělené lávové proudy s patrnou červenavou vrstvou tufitů (splavený sopečný popel) z počátku druhé erupce
Lom Hvězda u Staré Paky - andezity lávových proudů permského stáří
Lom Hvězda u Staré Paky - andezity lávových proudů permského stáří
Lom Hvězda u Staré Paky - andezity lávových proudů permského stáří
Lom Hvězda u Staré Paky - andezity lávových proudů permského stáří
Lom Hvězda u Staré Paky - mandlovcová struktura andezitu s výplněmi achátu, jaspisu, chloritu ...
Lom Hvězda u Staré Paky - mandlovcová struktura andezitu s výplněmi achátu, jaspisu, chloritu ...
Lom Hvězda u Staré Paky - andezit (dříve mandlovcový melafyr) s mandlemi a xenolity
Lom Hvězda u Staré Paky - andezit (dříve mandlovcový melafyr) s mandlemi a xenolity
Lom Hvězda u Staré Paky - mandlovcová struktura andezitu s výplněmi achátu, jaspisu, chloritu ...
Lom Hvězda u Staré Paky - mandlovcová struktura andezitu s výplněmi achátu, jaspisu, chloritu ...
Lom Hvězda u Staré Paky - červenohnědé tufity permského stáří
Lom Hvězda u Staré Paky - červenohnědé tufity permského stáří