Otmíčská hora - Hořovická pahorkatina

Otmíčská hora – Hořovická pahorkatina         49°51'47.910"N, 13°56'49.331"E

 

Otmíčská hora (401 m.n.m.) je součástí komárovského vulkanického komplexu z období paleozoika (prvohor),resp. svrchního ordoviku a tento vulkanický komplex převážně vznikl jako podmořský příbřežní vulkanismus. V tomto období se části budoucího českého masívu nacházely hluboko na jižní polokouli Země. Výsledkem tohoto vulkanismu je také  podpovrchové přívodní těleso vulkánu Otmíčské hory. Bývalý nadzemní vulkán byl již erozí a denudací odstraněn. Tělěso Otmíčské hory je částečně otevřeno starým, již opuštěným lomem v čediči (dříve diabas). Tento čedič je granulovaný a to svědčí o jeho prudkém schlazení a dezinergraci při průchodu žhavé lávy přes zvodnělé pásmo hornin. Tato láva (komínová brekcie) je považována za výplň diatrémy. Při kontaktu žhavé lávy a zvodnělých hornin dochází k prudkému odpařování vody a vzniku tzv. freatické exploze. Proto se v granulovaném diabasu  nachází velké množství xenolitů (tmavé slídnaté břidlice, úlomky vulkanických skel, starších drobně mandlovcovitých diabasů a světlé, zrnité tepelně metamorfované granitoidy). Stáří vulkanitů Otmíčské hory bylo stanoveno radiometrickou metodou U – Pb na cca 474 mil. let. Na svazích hory se rozkládá stejnojmenná přírodní památka (rozloha 5,3 ha vyhlášená roku 1986), cenná především svými teplomilnými společenstvy skalních stepí a hájovou vegetací, charakteristickou pro diabasový podklad. Vyskytuje se zde bělozářka liliovitá, koniklec luční český, ožanka hroznatá, čistec přímý, kostřava sivá a ostřice nízká. Les je tvořen převážně dubo - habrovým porostem. Lokalita byla též osídlena lidmi již v eneolitu (4300 - 3700 před Kristem).  Na vrcholu hory se nacházelo hradiště již v pozdní době halštatské (700 – 450 před Kristem).

Ještě jednu zajímavost na závěr. V době výstavby vojenského letiště u Hořovic, pro případ válečného konfliktu v době studené války, se uvažovalo o snížení Otmíčské hory, aby nebránila v hladkém přistávání, či startu vojenských letadel z tohoto letiště. Naštěstí pro nás všechny, pro přírodu i historické zbytky hradiště se tento záměr nikdy neuskutečnil. (autor Josef Hůrka, Zdické noviny, 2009)

 

Otmíčská hora - opuštěný lom
Otmíčská hora - opuštěný lom
Otmíčská hora - celkový pohled
Otmíčská hora - celkový pohled
Otmíčská hora - pohled do lomu
Otmíčská hora - pohled do lomu
Otmíčská hora - čediče (diabasy)
Otmíčská hora - čediče (diabasy)
Otmíčská hora - lávové výlevy
Otmíčská hora - lávové výlevy
Otmíčská hora - lávové výlevy - bochníkovitá odlučnost
Otmíčská hora - lávové výlevy - bochníkovitá odlučnost
Otmíčská hora - lávové výlevy
Otmíčská hora - lávové výlevy
Otmíčská hora - lávové výlevy
Otmíčská hora - lávové výlevy
Otmíčská hora - granulovitá odlučnost čediče
Otmíčská hora - granulovitá odlučnost čediče
Otmíčská hora - xenolity (uprostřed) - lávová skla
Otmíčská hora - xenolity (uprostřed) - lávová skla
Otmíčská hora - granulovaný čedič
Otmíčská hora - granulovaný čedič
Otmíčská hora - granulovaný čedič
Otmíčská hora - granulovaný čedič
Otmíčská hora - xenolity - výplň diatrémy (přívodního kanálu)
Otmíčská hora - xenolity - výplň diatrémy (přívodního kanálu)
Otmíčská hora - xenolity - výplň diatrémy (přívodního kanálu)
Otmíčská hora - xenolity - výplň diatrémy (přívodního kanálu)
Otmíčská hora - granulovaný čedič - detail
Otmíčská hora - granulovaný čedič - detail
Otmíčská hora - granulovaný čedič - detail
Otmíčská hora - granulovaný čedič - detail