Koněpruské jeskyně - Český kras

Koněpruské jeskyně – Český kras                      49°54'54.460"N, 14°4'2.420"E

 Koněpruské jeskyně jsou nejvýznamnějšími jeskyněmi v Českém krasu. Tento název území mezi Prahou a Berounem, které tvoří převážně mírně zvrásněné vápece silurského a devonského stáří (paleozoikum – prvohory), vymyslel a poprvé publikoval český paleontolog, speleolog (jeskyňář), archeolog, botanik a spisovatel  Jaroslav Petrbok (25.10.1881– 14.12.1960). Tento název se všeobecně ujal a je používán dodnes. Jaroslav Petrbok má pamětní desku v Lomu Kobyla nedaleko od Koněpruských jeskyní. Geologická historie Českého krasu začíná v období, kdy se mikrokontinenty budoucího Českého masivu nacházely hluboko na jižní polokouli Země a pomalu putovaly směrem na sever k rovníku. Na počátku ordoviku (cca před 500 mil.lety) zalilo mělké moře oblast tzv. pražské pánve, která vznikla poklesem zemské kůry porušené tektonickými zlomy. Na dně moře se usazovala mocná souvrství písčitých a jílovitých hornin. Toto moře bylo plné fauny – žili v něm trilobiti, hlavonožci, ramenonožci, lilijice a mnoho dalších skupin živočichů. Během ordoviku však došlo k zalednění jižní části pevniny Gondwany a k několika výkyvům teplot provázených kolísáním hladiny světového oceánu. Toto vedlo nakonec k celkovému vymírání, kdy se v oceánu usazovaly černé břidlice vznikající v anoxickém (bezkyslíkatém) prostředí. Z tohoto období se nachází v sedimentech zbytky fosilních graptolitů. V průběhu siluru propukla v pražské pánvi také silná sopečná činnost, která se projevovala podmořskými výlevy a i vulkány, které vytvořily sopečné ostrovy, např. Svatojanské vulkanické centrum (435 až 410 mil.let). Po tomto období následovalo oteplení a vznik ideálních podmínek pro rozvoj mělkovodní teplomilné útesotvorné fauny. V siluru a devonu vznikala mocná souvrství vápenců ze schránek uhynulých organismů. Mikrokontinenty budoucího českého masívu se nacházely v subtropickém pásu na jižní polokouli Země. V okolí Koněprus vznikly i skutečné korálové útesy (vrch Zlatý kůň), jak je např. známe z okolí Austrálie. Před cca 370 mil. lety došlo k prvním horotvorným pohybům variské orogeneze a k ústupu tropického moře. Následně byly vápence Českého krasu porušeny zlomy, zprohýbány a zvrásněny. Mikrokontinenty se spojily v geologickou jednotku Českého masivu a byly vyvrásněny do vysokého variského horstva, jehož součástí se také stal Český kras. Ten se stal souší na téměř 300 mil. let. V této době se již pravděpodobně dostaly k povrchu také vápence usazené v prvohorách a začalo probíhat první krasovění – rozpouštění a následné usazování uhličitanu vápenatého. Před cca 96 mil. lety ve svrchní křídě (mezozoikum, druhohory) byl Český kras pokryt průtočnými jezery a močály a po mořské transgresi také naposled mělkým teplým křídovým mořem. Po několika miliónech let došlo k ústupu moře a Český kras se stal natrvalo souší.  Během třetihor (65 až 2 mil.let) došlo k erozi a denudaci křídových hornin za vzniku hlubokých říčních údolí. Třetihorní řeky vytvářely rozpouštěním a usazováním převážně uhličitanu vápenatého ve vápencích jednotlivá patra krasových jeskyní, včetně Koněpruské jeskyně. Předpokládá se, že hlavní etapa vývoje jeskyní probíhala před cca 25 – 30 mil. lety a je pravděpodobné, že ve vzniklých jeskyních se krápníková výzdoba vystřídala v několika generacích. V průběhu čtvrtohor tento proces pokračoval a vodní toky se postupně zahlubovaly a v závislosti na střídání glaciálů a iterglaciálů (dob ledových a meziledových) vytvořily řadu říčních teras. Na některých zanechaly vrstvy štěrkovitých usazenin. 

 

Koněpruské jeskyně - sintropád - komín ve staré chodbě, tzv. Chobotnice
Koněpruské jeskyně - sintropád - komín ve staré chodbě, tzv. Chobotnice
Koněpruské jeskyně - vrstvy devonských vápenců u vchodu do jeskyní
Koněpruské jeskyně - vrstvy devonských vápenců u vchodu do jeskyní
Koněpruské jeskyně - vrstvy devonských vápenců u vchodu do jeskyní
Koněpruské jeskyně - vrstvy devonských vápenců u vchodu do jeskyní
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně - Marešova síň
Koněpruské jeskyně - Marešova síň
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně - komín nad Letošníkovou propastí
Koněpruské jeskyně - komín nad Letošníkovou propastí
Koněpruské jeskyně - Proškův dóm
Koněpruské jeskyně - Proškův dóm
Koněpruské jeskyně - síň U varhan
Koněpruské jeskyně - síň U varhan
Koněpruské jeskyně - síň U varhan - varhany
Koněpruské jeskyně - síň U varhan - varhany
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně - koněpruské růžice (ne bílý sintropád uprostřed) - kulovité tvary na stěně - nejstarší krápníková výzdoba jeskyní - stáří až 1 mil. let
Koněpruské jeskyně - koněpruské růžice (ne bílý sintropád uprostřed) - kulovité tvary na stěně - nejstarší krápníková výzdoba jeskyní - stáří až 1 mil. let
Koněpruské jeskyně - koněpruské růžice (ne bílý sintropád uprostřed) - kulovité tvary na stěně - nejstarší krápníková výzdoba jeskyní - stáří až 1 mil. let - detail
Koněpruské jeskyně - koněpruské růžice (ne bílý sintropád uprostřed) - kulovité tvary na stěně - nejstarší krápníková výzdoba jeskyní - stáří až 1 mil. let - detail
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně - jeskyně Jaroslava Petrboka - Strážce
Koněpruské jeskyně - jeskyně Jaroslava Petrboka - Strážce