Klonk u Suchomast – stratotyp v Českém krasu

Klonk u Suchomast – stratotyp v Českém krasu                      49°53'54.035"N, 14°3'30.077"E

 

Severně od Suchomast v údolí se nad Suchomastským potokem nachází příkrý skalní sráz zvaný Klonk. Je tvořen paleozoickými (prvohorními) vrstvami svrchního siluru (přídolské souvrství) a spodního devonu (lochkovské souvrství). Skalní výchoz je tvořen tmavě šedými, jemnozrnnými deskovitými vápenci, které se pravidelně střídají s vložkami vápnitých tufitických břidlic (pravidelné změlčování a prohlubování sedimentačního prostoru – stoupání a klesání dna při tektonických procesech). Rozhodující pro stratigrafii bylo, že v období přelomu silur – devon (před cca 415 mil. lety) nedošlo ke změně sedimentačních podmínek, ale pouze ke změně společenstva fosilních živočichů na dně moře. V hraniční vrstvě tufitického vápence č.20 se poprvé objevuje druh graptolita – monograptus uniformis, který je celosvětově uznáván za prvního graptolita vyvinutého v devonu. Z dalších  zkamenělin se zde nacházejí mlži, plži, ramenonožci, orthocerasi aj. Byly nalezeny i zbytky první suchozemské flóry (psylofitní rostliny). Sled hraničních vrstev je na Klonku odkryt bez jakéhokoliv tektonického porušení (zlomy, vrásy, přesmyky).

Klonk byl vybrán za stratotyp hranice silur - devon po široké mezinárodni diskusi a mnoha revizních cestách po světových silursko - devonských lokalitách. O jeho prosazení se rozhodujícím způsobem zasloužíl významný český geolog a pedagog  Prof. Ivo Chlupáč (1931 – 2002). Konečné rozhodnutí o volbě stratotypu bylo přijato Mezinárodní stratigrafickou komisí na zasedání 24. mezinárodního geologického kongresu v Montrealu, který se konal v roce 1972. Klonk je prvním stratotypem hranice mezi geologickými útvary na světě, který byl přijat podle nových pravidel stratigrafické klasifikace. Ne tedy v Americe, ve Velké Británii, ve Francii, v Rusku, ale v malé zemi uprostřed Evropy – v České republice.

Klonk u Suchomast je jako světově významný geologický odkryv chráněn. Roku 1977 byl vyhlášen jako národní přírodní památka. Pod Klonkem byl roku 1977 vybudován památník, který symbolizuje dvě geologické vrstvy spjaté mezinárodním usnesením. Památník je dílem akademického sochaře Jiřího Novotného, je vyroben ze zbuzanského mramoru, váží  6 tun a je vůbec prvním památníkem svého druhu na světě.

 

Klonk u Suchomast - památník - stratotyp silur - devon
Klonk u Suchomast - památník - stratotyp silur - devon
Klonk u Suchomast - rozhraní vrstev silur - devon označené přímo na skalním srázu - bílý pruh
Klonk u Suchomast - rozhraní vrstev silur - devon označené přímo na skalním srázu - bílý pruh
Klonk u Suchomast - www.geology.cz/foto/15938 - památník - stratotyp silur - devon
Klonk u Suchomast - www.geology.cz/foto/15938 - památník - stratotyp silur - devon
Klonk u Suchomast - www.pruvodce.geol.cechy.sci.muni - hraniční vrstva č.20 - silur - devon
Klonk u Suchomast - www.pruvodce.geol.cechy.sci.muni - hraniční vrstva č.20 - silur - devon
Klonk u Suchomast - stratotyp silur - devon
Klonk u Suchomast - stratotyp silur - devon